Meskalina jest naturalnie występującym psychoaktywnym alkaloidem, który był używany jako sakrament przez rdzenne populacje w duchowych rytuałach i ceremoniach leczniczych przez tysiąclecia. Pomimo obiecujących wczesnych badań wstępnych i doniesień anegdotycznych, liczba badań nad potencjałem psychoterapeutycznym meskaliny jest ograniczona.

W streszczeniu tego badania czytamy: “W prezentowanym badaniu przeprowadzono anonimowy kwestionariusz online wśród dorosłych (N = 452) zgłaszających użycie meskaliny w naturalnych warunkach, dotyczący korzyści dla zdrowia psychicznego przypisywanych meskalinie. Oceniono deklarowaną przez respondentów poprawę w zakresie depresji, lęku, zespołu stresu pourazowego (PTSD) oraz zaburzeń związanych z używaniem alkoholu i narkotyków (AUD i DUD). Spośród respondentów zgłaszających historie tych stanów klinicznych, większość (68-86%) zgłosiła subiektywną poprawę po najbardziej pamiętnym doświadczeniu z meskaliną. Respondenci, którzy zgłosili poprawę swoich problemów psychiatrycznych, zgłosili znacząco wyższe oceny ostrych czynników psychologicznych, w tym efektów typu mistycznego, wglądu psychologicznego i rozpadu ego, w porównaniu z tymi, którzy nie zgłosili poprawy. Wielu badanych (35-50%) oceniło doświadczenie meskaliny jako pojedyncze lub w pierwszej piątce najbardziej znaczących doświadczeń w ich życiu. Doświadczenia psychologicznego wglądu były związane ze zwiększonym prawdopodobieństwem zgłoszenia poprawy w depresji, lęku, AUD i DUD. Potrzebne są dodatkowe badania, aby potwierdzić te wstępne ustalenia i rygorystycznie zbadać skuteczność meskaliny w leczeniu psychiatrycznym w kontrolowanych, podłużnych badaniach klinicznych.”

Źródła:
Agin-Liebes, G., Haas, T. F., Lancelotta, R., Uthaug, M. V., Ramaekers, J. G., & Davis, A. K. (2021). Naturalistic Use of Mescaline Is Associated with Self-Reported Psychiatric Improvements and Enduring Positive Life Changes. ACS Pharmacology & Translational Science, 4(2), 543–552.
DOI: https://doi.org/10.1021/acsptsci.1c00018

Image by Natasha G from Pixabay