W badaniu opublikowanym 14.10.2020 Elliot Marseille i James G. Kahn (Uniwersytet Kalifornijski) oraz Rick Doblin (założyciel MAPS – Multidisciplinary Association for Psychedelic Research ) Berra Yazar-Klosinski (MAPS) analizują efektywność kosztową leczenia PTSD przy użyciu MDMA (MAP – MDMA Assisted Psychotherapy).

W streszczeniu czytamy:
Aby ocenić efektywność kosztową psychoterapii wspomaganej MDMA (MAP) z perspektywy płatnika opieki zdrowotnej, skonstruowano model decyzyjno-analityczny Markova, który przedstawia koszty i korzyści zdrowotne leczenia pacjentów z przewlekłymi, ciężkimi lub ekstremalnymi, opornymi na leczenie PTSD w programie MAP (MDMA Assisted Psychotherapy).

W sześciu badaniach z podwójná ślepą próbą, MAP składało się ze średnio 2,5 90-minutowych sesji przygotowawczych psychoterapii skoncentrowanej na traumie z dwiema 8-godzinnymi sesjami z MDMA (średnia dawka 125 mg), a następnie średnio 3,5 sesji integracyjnych dla każdej sesji z MDMA. Grupa kontrolna otrzymała nieaktywne placebo lub 25-40 mg MDMA, w takim samym schemacie sesji.

Zastosowany model oblicza koszty leczenia netto, umieralność, lata życia skorygowane o jakość (QALYs) oraz przyrostowe wskaźniki efektywności kosztowej. Skuteczność opierała się na zbiorczych wynikach sześciu randomizowanych badań kontrolowanych fazy 2 ze 105 uczestnikami oraz czteroletniej obserwacji 19 uczestników.

Inne dane wejściowe zostały oparte na opublikowanej literaturze oraz na założeniach, gdy dane były niedostępne. Wyniki modelowano w 30-letnim horyzoncie analitycznym. Model oblicza oczekiwane koszty leczenia, umieralność, lata życia skorygowane o jakość (QALYs) oraz przyrostowy wskaźnik efektywności kosztowej. Dla 1000 osób, MAP generuje oszczędności w wysokości 103,2 mln dolarów w ciągu 30 lat, w porównaniu z obecnym standardem opieki. Program MAP osiąga próg rentowności po 3,1 roku.

Podsumowując, aplikacja programu MAP u pacjentów z ciężkimi, skrajnym i przewlekłymi PTSD obniża koszty, przynosząc jednocześnie istotne korzyści kliniczne.

Źródło:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0239997