Streszczenie artykułu opublikowanego w zeszłym miesiącu w Human Psychopharmacology.

Cel: Badania nad modelami terapii psychodelicznej wykazały obiecujące wyniki w leczeniu konkretnych schorzeń psychiatrycznych. Doświadczenia o charakterze mistycznym wywołane przez psylocybinę zostały skorelowane z korzyściami terapeutycznymi i długofalową poprawą pozytywnych perspektyw i postaw psychicznych. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie przeglądu tematu, podkreślenie mocnych i słabych stron obecnych badań, wygenerowanie nowych perspektyw i dyskusji oraz rozważenie przyszłych kierunków badań.

Projekt badania: Aby dokonać podsumowania i oceny stanu badań nad mistycznymi doświadczeniami z psylocybiną, oraz ich zastosowania w leczeniu konkretnych schorzeń psychiatrycznych to badanie zostało opracowane w formie przeglądu narracyjnego.

Wyniki: Omówiono współczesne metody kwantyfikacji doświadczeń typu mistycznego i ich subiektywnych efektów. Ostatnie badania dostarczają pewnych informacji na temat działań farmakologicznych psychodelików, chociaż podobieństwa neurologiczne i różnice między doświadczeniami spontanicznymi i psychodelicznymi typu mistycznego nie są dobrze opisane. Oceniono możliwość ich zastosowania w nowoczesnych warunkach klinicznych. Potencjalne nowatorskie zastosowania terapeutyczne obejmują interwencje psychologiczne u osób zdrowych.

Wnioski: Od 2006 r. poczyniono znaczne postępy w zrozumieniu potencjału terapeutycznego psychoterapii wspomaganej psylocybiną, jednak potrzeba więcej pracy, aby zrozumieć procesy neuromechaniczne i możliwości zastosowania we współczesnych warunkach klinicznych. Pomimo obiecujących wyników ostatnich badań, kwestie finansowania badań klinicznych, kwestie prawne i społeczno-kulturowy opór stanowią przeszkody dla dowodów eksperymentalnych.

Pełna wersja artykułu tutaj.