Poniższy przegląd przedstawia syntezę rezultatów 34 badań przeprowadzonych na ludziach w latach 2006-2020 (mediana 2016) z użyciem klasycznych psychodelików (psylocybiny, DMT, ayahuaski) i okresem obserwacji po przyjęciu psychodelika trwającym co najmniej 2 tygodnie. Długoterminowe skutki zażywania psychodelików obejmowały zmiany w nastawieniu, natężeniu depresji, duchowości, przeżywanym lęku, samopoczuciu i używaniu substancji psychoaktywnych. Notowano niewielkie skutki uboczne.

Przegląd rozpoczęto od wyszukania badań dotyczących psychodelików. Zidentyfikowano 984 badania w serwisie PubMed oraz 892 w serwisie proQuest, które rozpoczęły się po 1994 roku, były wykonane na ludziach oraz opisane były w języku angielskim. Następnie przefiltrowano te badania pod kątem występowania w nich słów opisujących długoterminowe efekty. Do przeglądu włączono tylko te badania, które opisane były w recenzowanych czasopismach, były eksperymentami, dotyczyły klasycznych psychodelików, mierzyły psychologiczne lub neurologiczne skutki zażywania i opisywały okres co najmniej 2 tygodni od zażycia. Wykluczone były badania na społecznościach plemiennych lub też kulturowo używających te substancje, oraz badania korelacyjne (badające różnice pomiędzy użytkownikami i nie-użytkownikami psychodelików). Pominięto też rozdziały książek, studia przypadków, oraz badania z tymi samymi danymi.

Wyniki

  • Depresja

Z pośród 10 badań (9 dotyczących psylocybiny i 1 dotyczące ayahuaski), 9 ukazało krótkoterminową redukcję objawów depresji (przynajmniej 2 tygodnie), natomiast 5 z nich śledziło zmiany przez przynajmniej 6 miesięcy od zażycia psychodelika i ukazało trwałość utrzymującego się efektu (Griffiths et al., 2016; Grob et al., 2011; Lyons and Carhart-Harris, 2018; Ross et al., 2016; Stroud et al., 2018).

W jednym z badań, 19/20 pacjentów z depresją lekooporną doświadczyło redukcji objawów przez co najmniej 1 tydzień,  a u ponad połowy wyniki pokazywały całkowitą remisję (Starkly, Carhart-Harris et al., 2017).

  • Zaburzenia lękowe

7 na 8 badań dotyczących lęku dokumentowało, że zastosowanie psychodelików prowadzi do znaczącej redukcji objawów zaburzeń lękowych (Barrett et al., 2020; Carhart-Harris et al., 2016a; Carhart-Harris et al., 2018a; Gasser et al., 2014; Grob et al., 2011; Griffiths et al., 2016; Ross et al., 2016).

  • Otwartość na doświadczenia

W 7 badaniach mierzone były zmiany w otwartości na doświadczenia. Pacjenci raportowali wzrost tej cechy w 4 z nich. (Carhart-Harris et al., 2016b; Erritzoe et al., 2018; Griffiths et al., 2018; Madsen et al., 2020).

  • Jakość życia

Wszystkie 9 badań sprawdzających zmiany samopoczucia czy też jakości życia potwierdziły polepszenie ich u pacjentów.

  • Duchowość

Z pośród 10 badań sprawdzających zmiany w duchowości, 9 raportowało wzrost tej cechy u pacjentów przez co najmniej 2 tygodnie po użyciu psychodelików.

  • Nadużywanie substancji psychoaktywnych

W 3 badaniach dotyczących tytoniu i 1 dotyczącym alkoholu doświadczenie psychodeliczne zwiększyło abstynencję u pacjentów (Bogenschutz et al., 2015; Garcia-Romeu et al., 2015; Johnson et al., 2014; Johnson et al., 2017).

  • Medytacja

Użycie psychodelików zwiększało częstość praktyki medytacyjnej i mindfulness (Griffiths et al., 2018).

  • Neuroobrazowanie

Zaobserwowano wzrost znaczących połączeń funkcjonalnych miesiąc po zastosowaniu psylocybiny (Barrett et al., 2020).

Działania niepożądane

W powyższych badaniach zaobserwowano bardzo mało przypadków gdy długoterminowe skutki zażywania psychodelików były negatywne. W jednym nich stwierdzono brak jakichkolwiek tego typu efektów u ponad 2000 osób. W innym badaniu jednak (nie włączonym do tego przeglądu) 1/110 osób w tygodniach po przyjęciu psylocybiny doświadczała lęków i depresji, które wymagały leczenia. Ryzyko związane z używaniem psychodelików zwiększa się podczas stosowania ich w warunkach rekreacyjnych, bez obecności terapeuty. Jeśli chodzi o krótkoterminowe działania niepożądane, w jednym z badań nawet 1/3 badanych w pewnym momencie doświadczyła przemijających momentów lęku lub strachu (podczas sesji z dużą dawką psylocybiny). Pewne jest, że długoterminowe skutki zażywania psychodelików wymagają dalszych badań.

Źródło: Adaya, J. S., Mitzkovitza, C. M., Bloescha, E. K., Davolia, C. C., Davis, A. K. (2020). Long-term effects of psychedelic drugs: A systematic review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 113, 179-189.
https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.03.017